Hop til indhold
Føroya Rættur

Bót fyri at sigla ov nær við ramsar økið 
27-01-2020 12:00 

 
 

D O M

 

afsagt den 27. januar 2020

 

Rettens nr. (…)

Politiets nr. (…)

 

Anklagemyndigheden

mod

T1

født (…)

boende (…)

 

T2

født (…)

boende (…)

 

T3

født (…)

boende (…)

 

T4

født (…)

boende (…)

 

T5

født (…)

boende (…)

 

 

T6

født (…)

boende (…)

 

T7

født (…)

boende (…)

 

og

 

T8

født (…)

boende (…)

 

 

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 20. maj 2019.

 

T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 og T8 er tiltalt for overtrædelse af

 

§ 4, stk. 1, jf. § 2, stk. 2, i bekendtgørelse om sejlads omkring Ramsar-øerne Nólsoy, Skúvoy og Mykines - ved den 20. juli 2018 ca. kl. 21.00 at have sejlet med vandscooter nærmere end 500 meter fra land omkring Nólsoy.

 

Påstande

 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at de tiltalte hver straffes med en bøde på 6.500 kr.

 

De tiltalte har nægtet sig skyldige.

 

Sagens oplysninger

 

Der er afgivet forklaring af de tiltalte, bortset fra T8.

 

Forklaringerne er lydoptaget. Forklaringerne gengives ikke i dommen.

 

Der er afspillet en videooptagelse.

 

Retsgrundlag

 

Kundgørelse nr. 144 af 7. november 2017 om sejlads omkring Ramsar-øerne Nólsoy, Skúvoy og Mykines indeholder blandt andet følgende bestemmelser (dansk oversættelse):

 

“Med hjemmel i §§ 20 og 45 i lagtingslov nr. 59 af 17. maj 2005 om beskyttelse af havmiljøet, som ændret ved lagtingslov nr. 64 af 17. maj 2013 bestemmes:

 

 

Gyldighedsområd

 

§ 1. Kundgørelsen fastsætter regler om sejlads omkring Nólsoy, Skúvoy, Mykines og Mykineshólm, som er udnævnt til Ramsar-område i henhold til Ramsar-konventionen, som Færøerne har tiltrådt.

 

Vilkår for sejlads

 

§ 2. I perioden 15. april til og med 31. august er det forbudt at sejle hurtigere end 8 sømil i timen nærmere end 500 meter fra land i de områder omkring Nólsoy, Skúvoy og Mykines, som er angivet i bilag 1.

 

Stk. 2. I perioden 15. april til og med 31. august er det forbudt at sejle med vandscooter nærmere end 500 meter fra land omkring Nólsoy, Skúvoy, Mykines og Mykinesholm.

 

Stk. 3. I perioden 15. april til og med 31. august er det forbudt at støje unødvendigt, for eksempel med høj musik, nærmere end 500 m fra land.”

 

Det i kundgørelsens § 2, stk. 1, nævnte bilag 1 indeholder kort blandt andet over Nólsoy, hvor der med skravering er angivet ”områder, hvor der skal sejles med nedsat hastighed omkring Nólsoy, Skúvoy, Mýkines og Mýkineshólm efter § 2” (dansk oversættelse).

 

I et brev af 26. maj 2017 fra Umhvørvisstovan hedder det blandt andet (dansk oversættelse):

 

”Forslag til kundgørelse om sejlads omkring Ramsar øer.

 

Vedlagt er forslag til kundgørelse om sejlads omkring Ramsar-øerne Nólsoy, Skúvoy og Mykines.

 

Formålet med kundgørelsen er at forebygge, at fugle bliver forstyrret af både, som sejler med høj hastighed tæt ved land, særlig om sommeren, når fuglen ligger på rede.

 

Nólsoy, Skúvoy og Mykines blev udnævnt til Ramsarområde i 2012, og der er udarbejdet såkaldte Ramsarplaner fra hver af øerne.

 

En af hovedindstillingerne i Ramsarplanerne for alle tre øer er at begrænse sejlads med høj hastighed ved land, for at give fuglene så god fred som muligt.

 

Særligt lunden har det dårligt efter flere år, hvor der næsten ikke er kommet nogen unger. Derfor anses det for nødvendigt at beskytte den så godt som muligt. Det foreslås, at det fra 1. maj til medio august bliver forbudt at sejle hurtigere end fem sømil i timen omkring Skúvoy og på visse områder omkring Nólsoy og Mykines.”

 

Lagtingslov om beskyttelse af havmiljøet indeholder blandt andet følgende bestemmelser (dansk oversættelse):

 

”§ 1. Lovens formål er at beskytte natur og miljø, at bevare menneskenes livsvilkår, økosystemer og dyr – og planteliv, således at samfundet kan blive udviklet på et bæredygtigt grundlag.

 

Stk. 2. Med denne lov er målet at bevare et rent og rigt hav, og at forebygge og begrænse forureningen af hav, kyst og luft og anden påvirkning af natur og miljø fra virksomhed, som kan

 

1) udsætte menneskets helbred for fare,

2) true økosystemer og levende ressourcer i havet,

3) være til ulempe for lovlig udnyttelse af havet og dets ressourcer,

4) skade natur – og kulturværdier på og i havet, langs med kysterne og på havbunden eller

5) begrænse rekreative værdier.

Stk. 3. Loven skal herudover sikre et beredskab mod forurening af havet, ved kysterne og i havne.

 

(...)

 

Kapitel 12

Anden forurening

 

§ 20. Landsstyremanden kan blandt andet for at fremme internationale konventioner og lovens formål fastsætte regler om at forebygge og begrænse forurening og anden påvirkning af natur og miljø fra virksomhed på søen, der ikke er omfattet af reglerne i kapitel 2-11.”

 

Det fremgår af lagtingslovens § 45, stk. 1, at der i regler, som er fastsat med hjemmel i blandt andet § 20, kan fastsættes regler om bødestraf.

 

I forarbejderne til lagtingslov om beskyttelse af havmiljøet (lagtingslovforslag nr. 47/2004 af 21. februar 2005) hedder det blandt andet (dansk oversættelse):

 

“Formålet med loven er at bevare et rent og rigt hav og er forebygge forurening af hav, kyst og luft og anden påvirkning af natur og miljø fra virksomhed på søen.

 

(...)

 

Lovens formål er endvidere at fremme internationale konventioner om beskyttelse af havmiljøet, som Færøerne har tiltrådt.

 

(...)

 

Til § 20

 

Bestemmelsen gør det muligt at sætte regler i kraft, som ikke direkte omfattes af de andre dele af loven, men som er omfattet af lovens formål.

 

Et fortløbende arbejde foregår i international sammenhæng for at forebygge forurening af havet. Bestemmelsen kan blandt andet anvendes som hjemmel til at sætte regler i kraft, som bliver vedtaget inden for for eksempel IMO og OSPAR.

 

(...)”

 

For så vidt angår forståelsen af ”anden påvirkning af natur og miljø”, indeholder den danske havmiljølovs formålsbestemmelse en tilsvarende formulering. Herom hedder det i de danske lovforarbejder (LFF nr. 224 af 16. april 1997, til nr. 1):

 

Med forslaget gøres det klart, at også støj, fart, frekvensen af gennemsejlinger i et område og andre uønskede påvirkninger af naturen og miljøet - herunder havmiljøet - er omfattet af lovens reguleringsområde.”

 

Umhvørvisstovan oplyser på sin hjemmeside følgende:

 

Ramsar-konventionen

 

Ramsar er en af flere internationale aftaler, som har til formål at beskytte naturen.

 

Hvad er Ramsar-konventionen?

I 1971 blev “ Den internationale konvention om beskyttelse af vådområder af international betydning særligt som levesteder for vandfugle“ vedtaget. I daglig tale bliver aftalen bare kaldet Ramsar- konventionen.

 

Aftalen trådte i kraft i 1975, og 169 lande her nu tiltrådt den, derimellem alle de nordiske lande. I alt er der nu 2.220 Ramsar områder i verden. Færøerne tiltrådte Ramsar-konventionen i 1977, som en del af det danske kongerige.

 

Pligter

Lande, der har tiltrådt konventionen, forpligter sig til at udpege mindst et Ramsarområde og at arbejde for, at sikre beskyttelse af vådområder. At udnytte vådområder skal gøres på en bæredygtig måde. Det vil sige, at forvaltningen af et Ramsar-område både skal beskytte dets værdi og sikre, at udnyttelsen af området ikke formindsker værdien.

 

Formål

Oprindeligt var formålet med konventionen alene at beskytte vådområder af international betydning, især levesteder for vand- og søfugle. Men i de seneste år er Ramsar-konventionen også kommet til at omfatte fuglebjerge. Hidtil er det dog kun i Norge og på Færøerne, at fuglebjerge og er udpeget som Ramsar-område.

 

Et område anses for at have international betydning, hvis der er mere end 20.000 fugle af en art, eller hvis der er mindst 1 % af bestanden af en art eller underart i området.

 

Et andet formål med Ramsar- konventionen er at sikre en skønsom udnyttelse og bevaring af naturen, og – om nødvendigt – iværksætte tiltag for at beskytte naturen. Tiltag skal altid tage hensyn til lokalsamfundet, ligesom al eksisterende anvendelse og sædvane, fangst og anden virksomhed kan fortsætte, så længe som det ikke er en trussel imod fugle eller deres miljø. Foregår der virksomhed, som ikke vurderes at være bæredygtig, og som kan skade fugle, eller deres naturlige miljø, må det tages skridt til ændringer.”

 

I Ramsar-planen for Nólsoy hedder det blandt andet (dansk oversættelse):

 

”Sejlads

 

Turismen på Færøerne har de seneste 10 – 20 år været i en udvikling, som blandt andet kommer til syne ved, at der er flere og flere tilbud til turister, blandt andet ture med hurtigtgående både, særligt omkring øer som Nólsoy og Hestur, men også Skúvoy og andre steder. Især er det spændende for turister at se lunde og andre fugle på søen og langs med land. At lade folk kunne opleve fugl, kan tilskynde til naturomtanke, men hvis der ikke bliver taget hensyn til fuglen, og der ikke passes på ikke at skræmme den, kan sådan sejlads have skadelige påvirkninger af fuglen.

 

Menneskeskabt forstyrrelse, særligt i redetiden, kan have skadelig påvirkning på mange arter at søfugle. Forstyrrelse kan komme til syne på forskellig måde. Den mest almindelige påvirkning, når der er mest forstyrrelse, er, at fuglene ophører med at ligge på rede. Fugle kan også forstyrres af virksomhed langt væk.

 

Det er også konstateret, at lunde, som bliver forstyrret midt i æglægningstiden, kan forlade reden. Påvirkningen er mindre, efter at ungen er kommet ud.

 

Det er forskelligt, hvor følsomme forskellige fugle er over for forstyrrelse. På søen er lunden ganske følsom, mens mallemuk og ride er mindre følsomme. Andre forhold, så som sted/landskab, årstid, vejr, type af forstyrrelse, afstand, hyppighed af forstyrrelse og om forstyrrelsen kommer fra søen eller fra land, har betydning. Nogle fugle kan vænne sig til uro, mens andre skræmmes bort.”

 

Rettens begrundelse og afgørelse

 

De tiltalte har erkendt, at de som beskrevet i anklageskriftet sejlede med vandscooter nærmere end 500 meter fra land omkring Nólsoy, idet de sejlede ind i havnen på Nólsoy.

 

De tiltalte har imidlertid gjort gældende, at de tiltalte ikke kan straffes efter kundgørelse nr. 144 af 7. november 2017 om sejlads omkring Ramsar-øerne Nólsoy, Skúvoy og Mykines, idet kundgørelsen er udstedt uden fornøden lovhjemmel. De tiltalte har i den forbindelse blandt andet henvist til, at beskyttelse af fugle i vådområder i de færøske Ramsarplaner ikke er omfattet af havmiljølovens formål.

 

Det fremgår af § 1 i havmiljøloven, at formålet med loven er at ”forebygge og begrænse forureningen af hav, kyst og luft og anden påvirkning af natur og miljø fra virksomhed, som kan (…) skade natur- og kulturværdier på og i havet, langs med kysterne…” Støj, fart og frekvensen af gennemsejlinger i et område må i overensstemmelse med forarbejderne til den tilsvarende bestemmelse i den danske havmiljølov anses for omfattet af havmiljølovens reguleringsområde.

 

Ifølge forarbejderne til kundgørelsen er formålet med kundgørelsen af beskytte vand- og søfugle, der lever på og i havet langs med kysterne, mod forstyrrelse, navnlig i yngletiden. Kundgørelsens formål er således i overensstemmelse med havmiljølovens formål og reguleringsområde.

 

Færøerne har tiltrådt Ramsar-konventionen om beskyttelse af vådområder med levesteder for vand- og søfugle. ”Vådområder” omfatter også kyster, herunder fuglebjerge, og kan dermed være en del af havmiljøet.

 

Retten lægger derfor til grund, at formålet med kundgørelsen er at fremme en af Færøerne tiltrådt konvention, der også omfatter beskyttelse af havmiljø, samt at fremme havmiljølovens formål. Der er således hjemmel i havmiljølovens § 20 til at udstede kundgørelsen. Det kan ikke føre til andet resultat, at Ramsar-konventionen, som fremhævet af de tiltalte, ikke i øvrigt er inkorporeret i Færøsk lovgivning, og at landsstyret, som ligeledes fremhævet af de tiltalte, tidligere med hjemmel i lagtingslov om sikkerhed på søen har fremsat et endnu ikke vedtaget forslag til en ”vandscooterkundgørelse”.

 

De tiltalte har endvidere anført, at deres sejlads ikke er strafbar efter kundgørelsen, idet de ikke sejlede nærmere end 500 meter til land i de i kundgørelsens bilag 1 angivne områder, som ikke omfatter havnen. De tiltalte har i den forbindelse henvist til, at § 2, stk. 2, i kundgørelsen efter en naturlig sproglig forståelse må læses således, at der henvises til de samme områder, som er nævnt i § 2, stk. 1, i kundgørelsen.

 

Kundgørelsen omfatter al sejlads og ikke kun sejlads med vandscooter. § 2, stk. 2, i kundgørelsen er en særbestemmelse vedrørende sejlads med vandscooter. Dette fremgår af kundgørelsens ordlyd. Det fremgår endvidere udtrykkeligt af bilag 1, at kortet viser de områder, hvor der skal sejles "med nedsat hastighed". § 2, stk. 2, i kundgørelsen henviser ikke til bilag 1.

 

Det følger derfor af kundgørelsens ordlyd, at de tiltaltes sejlads er strafbar efter § 2, stk. 2, jf. § 4, stk. 1, i kundgørelsen. Den omstændighed, at de tiltalte efter det forklarede ikke havde kendskab til kundgørelsen, fritager ikke for strafansvaret. Allerede som følge af, at de tiltalte efter deres forklaringer ikke var bekendt med kundgørelsen, er der heller ikke spørgsmål om, at de tiltalte har handlet i undskyldelig misforståelse af reglerne.

 

Straffen for hver af de tiltalte fastsættes til en bøde på 3.000 kr., jf. § 4, stk. 1, jf. § 2, stk. 2, i kundgørelse om sejlads omkring Ramsar-øerne Nólsoy, Skúvoy og Mykines, jf. § 45 i lagtingslov om beskyttelse af havmiljøet.

 

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

 

Ved fastsættelsen af bødestørrelsen har retten taget hensyn til, at formålet med kundgørelsen er at beskytte naturen. Der skal derfor fastsættes en mærkbar bøde, hvor bødeniveauet i sager om overtrædelse af naturbeskyttelseslovgivningen tages i betragtning.

 

Med hensyn til sagens omkostninger forholdes efter anklagemyndighedens indstilling som nedenfor bestemt.

 

Thi kendes for ret:

 

Tiltalte, T1, straffes med en bøde på 3.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 6 dage.

 

Tiltalte, T2, straffes med en bøde på 3.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 6 dage.

 

Tiltalte, T3, straffes med en bøde på 3.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 6 dage.

 

Tiltalte, T4, straffes med en bøde på 3.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 6 dage.

 

Tiltalte, T5, straffes med en bøde på 3.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 6 dage.

 

Tiltalte, T6, straffes med en bøde på 3.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 6 dage.

 

Tiltalte, T7, straffes med en bøde på 3.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 6 dage.

 

Tiltalte, T8, straffes en med bøde på 3.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 6 dage.

 

Sagens omkostninger betales af statskassen.

 

Til top Sidst opdateret: 27-01-2020 
Føroya Rættur seperatorC. Pløyensgøta 1 seperatorFO-110 Tórshavn seperatorTelefon: 311003seperatorEmail: post@sorinskrivarin.fo