Hop til indhold
Føroya Rættur

Yvirfriðingarnevndin 

 
 

Yvirfríðingarnevndin:

Henrik Møller, sorenskriver

Símun V. Arge, Tjóðsavni

Magnus Gaard, Tjóðsavni

Michael Jacobæus, Heilsu- og Innelndismálaráðið

Elsa Østergaard, Heilsu- og Innelndismálaráðið

Som juridisk sekretær fungerer Peter Flügge

Lovgrundlaget
Overfredningsnævnets og de lokale fredningsnævns sammensætning og virksomhed reguleres af lagtingslov nr. 48 af 9. juli 1970 om naturfredning, som senest ændret ved lagtingslov nr. 110 af 29. juni 1995. Loven findes i en færøsk og en dansk udgave med samme gyldighed.

De kan se loven  her

Nævnets opgaver
Overfredningsnævnets virksomhed består hovedsagelig i at foretage en prøvelse af de afgørelser, fredningsnævnene træffer. En afgørelse truffet af et fredningsnævn kan inden 4 uger indbringes for overfredningsnævnet ved anke. Iværksættes anke ikke foretager overfredningsnævnet automatisk en prøvelse af fredningsnævnets afgørelse.

Overfredningsnævnet forlanger om nødvendigt supplerende oplysninger indhentet og foretager i udvalgte sager besigtigelse til brug for nævnets behandling.

Nævnets afgørelser er endelige og kan som udgangspunkt ikke indbringes for domstolene.

Naturfredningslovgivningen i hovedtræk
I udmark forudsætter enhver form for opførelse af bygninger dispensation fra fredningsmyndighederne.

I indmark må der ikke uden fredningsmyndighedernes tilladelse bygges indenfor en afstand af 100 meter fra strandbredden, indenfor en afstand af 300 meter fra de af Færøernes Plantagenævn bestyrede plantager eller indenfor en afstand af 300 meter fra indsøer med en vandflade på mindst 1 ha og fra vandløb med en bundbredde på mindst 4 meter.

Endvidere forudsætter arbejder, der væsentligt ændrer landskabets særpræg eller udsætter rester af særpræget natur for ødelæggelse, tillige fredningsmyndighedernes godkendelse.

Fredningsmyndighederne kan iværksætte egentlig naturfredning efter lovens kap. II

Indbringelse af sag for overfredningsnævnet
Enhver, der har givet møde under fredningsnævnets behandling af sagen eller indsendt skriftligt indlæg kan indanke afgørelsen for overfredningsnævnet inden 4 uger fra afgørelsen.

Afgørelser, der ikke ankes, indsendes automatisk til behandling i overfredningsnævnet, ved ankefristens udløb.

Kontakt
Henvendelser, skriftlig og mundtlig rettes til:

Overfredningsnævnet
C. Pløyensgøta 1
Postboks 28
110 Tórshavn
Telefon: +298 31 10 03
Fax:       +298 31 83 13

t-post: post@sorinskrivarin.fo

 

Til top Sidst opdateret: 27-01-2017 
Føroya Rættur seperatorC. Pløyensgøta 1 seperatorFO-110 Tórshavn seperatorTelefon: 311003seperatorEmail: post@sorinskrivarin.fo